Trang chủ Chuyên mục khác Ký cam kết vệ sinh tay

Ký cam kết vệ sinh tay

541
0

Ngày 05/05/2020, Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò tổ chức ký cam kết vệ sinh tay với các nội dung sau:

  1. Thực hện úng nghiêm túc 5 thời điểm vệ sinh tay và quy trình kỹ thuật vệ sinh tay do Bộ Y tế quy định
  2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong phòng ngừa nhiễm khuẩn
  3. Tăng cường các điều kiện giám sát thường xuyên và đánh giá có hiệu quả việc khiển khai phong trào vệ sinh tay nhằm thúc đẩy và cải thiện thực hành vệ sinh tay của cán bộ y tế
  4. Áp dụng các hướng dẫn của Bộ y tế và tổ chức y tế thế giới nhất là các hướng dẫn về vệ sinh tay, tiêm an toàn, xử lý chất thải, và an toàn môi trường làm việc trong cơ sở y tế nhằm giảm thiểu nhiễm khuẩn và mất an toàn liên quan đến người bệnh và nhân viên y tế
  5. Tăng cường tham giqa, phối hợp của người bệnh, người nhà người bệnhveef vệ sinh tay trong cơ sở y tế